Pozvánka na členskou schůzi

Vážená členko, vážený člene Zámeckého Golf Clubu Kravaře, se sídlem Kravaře, Mlýnská

3377/23a, PSČ 747 21, IČ: 65888855 (dále jen „ZGCK"). Správní rada ZGCK svolává členskou

schůzi ZGCK, na kterou Vás tímto zveme.


Termín:
pondělí 20. května 2024 od 16:30 hod.

Místo: Silesia Golf Resort Kravaře, Mlýnská 3377123a, 747 21 Kravaře


Program:

1. Zahájení

2. Volba orgánů členské schůze

3. Zprávy Prezidenta SR činnosti spolku

4. Zpráva předsedy KRK o hospodaření spolku za rok 2023

5. Zpráva předsedy STK a vedoucího TCM

6. Hospodaření klubu za rok 2023 a schválení účetní závěrky

7. Návrh a schválení rozpočtu ZGCK na rok 2024

8. Diskuze

9. Závěr


Pro případ, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto správní rada v souladu s článkem 9 odst. 9 platných stanov ZGCK náhradní zasedání členské schůze, které se bude konat dne 20. května 2024 od 17,00 hodin na stejném místě a se stejným programem.


V Kravařích dne 14. dubna 2024


Za svolavatele – správní radu ZGCK: Petr Březina - prezident SR ZGCK, Ivo Burda - viceprezident SR ZGCK

Pozvanka_na_CS_20240520